Könyvajánló
2013.03.22

Folyamatosan frissülő rovatunkban szeretettel ajánljuk leendő olvasóink figyelmébe könyvtárunk állományának néhány érdekesebb darabját. A könyvtár katalógusa elérhető honlapunkon a könyvtár nyitólapjáról. Várjuk kedves olvasóinkat.

Folyamatosan frissülő rovatunkban szeretettel ajánljuk leendő olvasóink figyelmébe könyvtárunk állományának néhány érdekesebb darabját.

Ide kattintintva megtekinthető a könyvtár katalógusa.Magyar Ferenc – Kele Pál – Márton Dénes:
Csendes órák

Olvasmányok, költemények és imák az egyházi év ünnepköreihez.
Szent István Társulat, Budapest, 1975.

A három szerző rövid írásai válogatott irodalmi alkotások, lelki elmélkedések a nagy egyházi ünnepekre, a szentségek felvételére és a hétköznapokra.

„E könyvben összegyűjtött olvasmányok, elmélkedések, költemények és imák belső csendet és lelki elmélyülést ígérnek azoknak, akik munkájuk után fáradtan hazatérve, vagy akár vasárnaponként fel-felütik e színes válogatás lapjait.”

Ajánló a kötetből a húsvéti készületre:

A húsvéti ünnepkör (Kele Pál)
Psychoanalysis Christiana (Babits Mihály)
Ember, emlékezzél (Kele Pál)
Miserere (Sík Sándor)
Homlokodra írom… (Magyar Ferenc)
A kísértő (Gálos László)
Xavéri Szent Ferenc fohásza (Sík Sándor ford.)
Ne vígy minket a kísértésbe… (Kele Pál)
Én voltam (V. Berecz Irén)
A bűnbánat szentsége (Csőgl János)
Nem emel föl (József Attila)
Gondolatok a szenvedésről (Kele Pál)
Hímnusz a Fájdalmas Anyáról (Babits Mihály ford.)
Nagyböjti Vesperás (Magyar Ferenc)
Krisztus álma (Gárdonyi Géza)
Hajtsd meg lombod hű keresztfa… (Magyar Ferenc)
A fájdalmas Szűz Anyához (Mindszenty Gedeon)
Hol vagy csillagom (Passió-részlet)
Krisztus valóban feltámadt! (Kele Pál)
Mezei zsolozsma (Magyar Ferenc)
Húsvéti reménységünk (Kele Pál)
A vendég (Magyar Ferenc)
Jöjj, kislányom (Magyar Ferenc)
don Gabriele Amorth:
Egy ördögűző tapasztalatai

Ecclesia, Budapest, 1994.

Az olasz ördögűző atya, Gabriele Amorth (1925, Modena) nagy sikerű könyvének (Un esorcista racconta, Roma, 1990) magyar fordítása is több kiadást megélt. A szerző mestere, az 1992-ben elhunyt P. Candido Amantini és saját tapasztalatai alapján világos és hiteles képet ad a lelkipásztori munka talán legkevésbé ismert területéről. A gyakorlatias megközelítés egy egyházon belül is sokszor tabuként kezelt kérdést vet fel, de a munka tárgyilagos hangján egyben a választ is megadja: az ördög valóban működik a világban, de Isten erejébe vetett hittel hathatósan védekezhetünk ellene.

Részletek Amarinti atya ajánlásából:
„Nagy örömmel írok néhány szót Gabriele Amorth atya könyve elé, aki számos éven át volt értékes segítségem az ördögűzői szolgálatban. Néhány itt leírt történetet együtt éltünk át, és osztoztunk az aggodalmakon, a fáradságon, a reménykedésben és a hozzánk forduló szenvedő emberek szolgálatában. (…) Korunk íróinak nagy többsége, beleértve a katolikus teológusokat is, jóllehet nem tagadják a sátán és a többi lázadó angyal létezését, hajlanak rá, hogy félvállról vegyék befolyásukat az emberi életre. Minthogy itt fizikai jellegű behatásokról van szó, a hitetlenség szinte kötelező és a bölcsesség bizonyítékának számít. Napjaink gondolkodása a primitív korok illúziójának bélyegzi meg, ha valaki nem természetes okokat lát a minket körülvevő jelenségek mögött.

Nyilvánvaló, hogy ez az alapállás hatalmas segítséget jelent a gonosz ténykedése számára, különösen azért, mert azok is osztoznak benne, akiknek szolgálatuknál fogva megbízatásuk és hatalmuk lenne arra, hogy meggátolják káros tevékenységét. (…)

Amorth atya könyve röviden és világosan bemutatja az olvasó számára az ördögűzők működését. Bár logikai fonalat követ a mű, nem időzik el az elméleti alapvetésnél (az ördög létezésénél, a fizikai megszállottság lehetőségénél, stb.), és nem von le doktrinális következtetéseket. Inkább a tényeket hagyja szóhoz jutni, s ezek által mutatja be, mit lát és mit tapasztal meg egy ördögűző. Ismerem a szerző szeretetét azon egyházi emberek iránt, akik a Krisztus által ránkbízott hatalom az ő nevében való ördögűzés – elsőrendű letéteményesei. Ezért bízom benne, hogy ez a könyv sok haszonnal jár majd, és ösztönzi a további, e témába vágó tanulmányok megszületését.”
Jálics Ferenc:
Változik a hitünk?

Zsinati Bizottság, Róma, 1976.

A spanyol eredeti:
Cambios en la fe.
Ediciones Paulinas, Buenos Aires, 1974.;
ford.: özv. Jálics Kálmánné.

Jálics Ferenc jezsuita atya Budapesen született, sokáig Argentínában működött, 1978 óta Németországban él. A szemlélődő ima és lelkigyakorlat egyik legnagyobb ma élő mestere. „Változik a hitünk?” című munkája első – spanyolul írott – könyveinek egyike, amelyben a hit mibenlétének és megélésének alapvető kérdéseit tárgyalja közérthető nyelven, szemléletes példákkal. A második vatikáni zsinat utáni katolikus megújulás tapasztalataiból kiindulva ma is érvényes gondolatokat fejt ki a keresztény ember hitének alapjairól, a személyes hit sokféleségéről, és a hit fejlődésének fázisairól.

Tartalomjegyzék:
  Előszó
  Első rész:
    1. A gyermek hite
    2. A gyerekes, éretlen hit
    3. A serdülőkor hite
    4. A felnőtt hit
    5. Az érett hit
  Második rész:
    1. A rossz
    2. Az apostolkodás
    3. A politika
    4. Az ima
    5. A Szentírás
    6. A mise
    7. A túlvilág
    8. A szentek közössége
  Végső meggondolások
  Függelék: Isten népe – az Egyház reménye

Részlet az előszóból:
Ez a könyv a mai ember hite hosszas megfigyelésének a gyümölcse. Megfigyelésem szerint a hit fejlődik. Az ember életének különböző szakaszaiban más és más módon hisz. Ez a fejlődés rendszerint nem tudatosul, az ember nem veszi észre. Magam is mély átalakulásokon mentem keresztül, és csak később – mikor másokkal foglalkoztam – eszméltem rá arra, hogy régen nem úgy gonolkodtam és éreztem, mint ma. Csak amikor a hitnek olyan formájával találkoztam, amelyen már túlhaladtam, akkor vettem észre a bennem történt változást. Ma sokan küszködnek kételyekkel, olyanok is, akiknek hite azelőtt nem ingadozott. Mások ateista időszakon mennek keresztül. Mikor azonban visszanyerik hitüket, istenképük már egészen más. Úgy érzik, hogy új hitük van. Az évek folyamán azonban ez az új hit is változik. A keresztény hit ugyanis nem olyan, mint egy darab föld vagy egyéb ingatlan, hanem mint maga az élet: fakad és növekszik, gyengül és meghal, vagy amikor az ember legkevésbé gondolja, újra feltámad és addig nem ismert energiával kezd működni. (…) Ez a könyv akkor éri el célját, ha valamennyire hozzá tud járulni ahhoz, hogy megtanuljuk a vallásos megnyilatkozásokat teljes összefüggésükbe helyezve, nem pillanatnyi érzelmeink alapján, hanem a másik személy fejlődési folyamatába illesztve megérteni. Talán segít ráeszmélni arra is, hogy a magunk hite is a fejlődésnek csak egy bizonyos fokán van, és további növekedést remélhetünk. Más szóval, talán rávezet arra, hogy azt a módot, ahogyan hiszünk, viszonylagosnak tekintve más személyek, sőt az egész Egyház hite fejlődési folyamatának összefüggésében lássuk. (…)

A könyv „Fejlődik a hitünk” címmel számos kiadást megért a Korda Kiadó gondozásában. Könyvajánló:
http://pjolvas.blogspot.hu/2008/09/jlics-ferenc-fejldik-hitnk.html
Sienai Szent Katalin breviáriuma.
Sienai Szent Katalin gondolatai, útmutatásai az esztendő minden napjára.
Szent Gellért Kiadó és Nyomda, Budapest [2001]

„Katalin egy derék gyapjúfestő családjába érkezett, a legkisebbként – huszonötödik gyermeknek! Még csak hatéves volt, amikor először jelent meg neki az Úr Jézus. Ettől kezdve határozta el, hog teljesen Istennek szenteli életét.” A középkor egyik legnagyobb misztikusától, az egyháztanító Sienai Szent Katalintól származó néhány soros idézetek január 1-jétől december 31-éig.

„Senki sem tud rosszat vagy jót tenni magának anélkül, hogy ne tenné azt egyúttal a felebarátjának is.”

„Túlságosan nagy tudatlanság lenne, ha mi, betegek úgy kérnénk orvosságot orvosunktól, Krisztustól, hogy a mi kedvünk szerint adja és ne a maga akarata szerint, jóllehet Ő látja és ismeri szükségünket.”

„Ha az emberben jó és szent akarat munkálkodik, ez az akarat olyan, mint egy szünet nélküli imádság.”

 

Nyári szünet

 hétfő 6:30
 kedd 6:30
 szerda 6:30
 csütörtök 6:30
 péntek 19:00
 szombat 19:00
 vasárnap 8:00
10:00
19:00